Regulamin Kliniki Rehabilitacji Funkcjonalnej AMED

 1. Rejestracja Pacjentów odbywa się przez kontakt z rejestracją:

- pod nr tel.: 32 201-50-14 (wew. 32) lub 721 – 148- 556.

- pod adresem mailowym: kontakt@amed-klinika.pl

- osobiście pod adresem: ul. Ceglana 67c, Katowice.

 1. Rejestrując się na zabiegi, pacjent ma obowiązek podania wszystkich niezbędnych danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest AMED Klinika Rehabilitacji Funkcjonalnej, przy ul. Ceglanej 67c, 40-514 Katowice. Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora w celu niezbędnym do realizacji Przychodni.
 2. Zabiegi wykonywane są tylko w wyznaczonym terminie o ustalonych godzinach.
 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w harmonogramie powinny być dokonane na maksymalnie 24h przed rozpoczęciem zabiegu.
 4. Pacjent na wizytę lekarską lub wizytę diagnostyczną zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną.
 5. Pacjent (lub jego opiekun) wyraża zgodę na zaproponowane leczenie i oświadcza, że ujawnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na przebieg i wynik leczenia.
 6. Zgoda na Zabieg może zostać wyrażona przez Pacjenta będącego osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Zgoda na Zabieg może zostać wyrażona także przez Pacjenta małoletniego, który ukończył 16 rok życia, w przypadku jednak gdy Zabieg ma zostać wykonany u Pacjenta który nie ukończył 18 lat konieczna jest dodatkowa zgoda wyrażona przez przedstawiciela ustawowego.
 8. Pacjent przed pierwszą wizytą zobowiązany jest stawić się w rejestracji nie później niż 20 minut przed umówioną godziną aby dopełnić wszelkich formalności oraz przygotować się do zabiegu. Przed każdą następną wizytą Pacjent zobowiązany jest stawić się w klinice 15 minut przed umówioną godziną aby przygotować się do planowanego Zabiegu.
 9. W sytuacji kiedy Pacjent spóźni się na umówioną godzinę, czas spóźnienia odlicza się od czasu przeznaczonego na wykonanie Zabiegu. Jeżeli spóźnienie Pacjenta przekroczy 15 min AMED klinika zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Zabiegu, przy jednoczesnym obciążeniu Pacjenta kosztem nieodbytego Zabiegu.
 10. AMED Klinika zastrzega sobie prawo zmiany fizjoterapeuty/ lekarza świadczącego dany Zabieg.
 11. W czasie korzystania z usług podmiotu, Pacjent zobowiązany jest do:

− Przestrzegania Regulaminu obowiązującego w AMED.

− Przestrzegania zasad higieny osobistej.

− Korzystania ze sprzętu znajdującego się na terenie Przychodni w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przy uwzględnieniu zaleceń Personelu.

− Pozostawienia ładu i porządku na terenie obiektu po zakończonym Zabiegu.

− Przestrzegania wszelkich zaleceń personelu AMED.

 1. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i fizjoterapeutów wykonujących zabieg.
 2. Pacjent powinien natychmiast poinformować osobę wykonującą zabieg, jeśli poczuje się źle.
 3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu lub/i mienia kliniki, Pacjent zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy bądź jego odkupienia.
 4. Za rzeczy wartościowe lub inne pozostawione przez pacjenta na terenie kliniki, podmiot nie odpowiada.
 5. Ceny promocyjne obowiązują tylko w przypadku uiszczenia pełnej kwoty za cały pakiet. Nie jest możliwa płatność ratalna.
 6. Wybrany pakiet zabiegów, za który została naliczona promocja należy wykorzystać tylko do ostatniego dnia trwania promocji* (max 2 mies. od dnia zakupu). Nie będzie możliwe wykorzystanie zabiegów po czasie jej trwania. Podmiot nie dokona ponadto zwrotu należności za nieodbyte w terminie zabiegi. W danym cyklu możliwe jest tylko dwukrotne odwołanie wizyty.
 7. Wykupione Zabiegi nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji kiedy Pacjent udokumentuje, iż z przyczyn medycznych nie może skorzystać z wykupionego Zabiegu lub z przyczyn leżących po stronie AMED.
 8. Dopuszcza się zmianę wykupionego Zabiegu lub Pakietu Zabiegów na inny Zabieg lub Zabiegi będące w ofercie AMED.
 9. Ilość i rodzaj Zabiegów, na które zostaną zamienione uprzednio wykupione Zabiegi zależą od wartości wykupionych wcześniej usług i nie mogą przekraczać wartości wcześniej zakupionego Zabiegu. Ewentualna kwota pozostała na koncie Pacjenta, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością zamienianych Zabiegów, nie podlega zwrotowi, lecz jest doliczana do następnego opłaconego przez Pacjenta rachunku.
 10. Wartość zamienionego Zabiegu liczona jest wg. obowiązującego w dniu dokonywania zamiany usług cennika.
 11. Pacjent jest zobowiązany do odwołania pojedynczej wizyty:

-w siedzibie Kliniki Rehabilitacji Funkcjonalnej AMED

-telefonicznie lub przez sms

-przez wysłanie wiadomości e-mail

 1. W przypadku odwołania wizyty na więcej niż 24h przed jej terminem, wizyta ta przechodzi do wykorzystania w innym ustalonym wspólnie przez Pacjenta i Podmiot terminie.
 2. Odwołanie wizyty na mniej niż 24h przed jej terminem jest równoznaczne z jej wykorzystaniem. Podmiot nie dokona ponadto zwrotu należności za nieodbytą w terminie wizytę i nie będzie możliwości jej przeplanowania.
 3. Nie pojawienie się na wizycie dwa razy pod rząd w danym cyklu skutkuje anulowaniem całego cyklu.
 4. AMED zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 5. Pacjent przystępując do Zabiegu oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i w pełni akceptuje ich treść.

*Chyba, że lekarz prowadzący lub fizjoterapeuta zaleci inaczej.