Terapia neurorozwojowa


Czym jest fizjoterapia neurorozwojowa?
Fizjoterapia neurorozwojowa to specjalistyczna forma diagnostyki i terapii, skupiająca się na wsparciu i rozwijaniu zdolności ruchowych u dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Dziedzina ta ma na celu ocenę rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia,  a następnie poprawę kontroli ruchowej, równowagi, siły mięśniowej oraz koordynacji, co umożliwia dziecku osiągnięcie większej niezależności w codziennych czynnościach. Za pomocą różnorodnych technik i ćwiczeń, oraz odpowiedniej pielęgnacji, fizjoterapeuta dostosowuje terapię do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, wspierając jego zdolności rozwojowe i jakość życia. W czasie wizyty przeprowadzany jest również instruktarz rodziców, dotyczący prawidłowego wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych, mających znaczący wpływ na rozwój dziecka. 
Dziecko w czasie terapii neurorozwojowej

Główne cele fizjoterapii neurorozwojowej.
Główne cele fizjoterapii neurorozwojowej dzieci obejmują korygowanie asymetrii ciała, normalizację napięcia mięśniowego, integrację odruchów i integrację sensoryczną, poprawę kontroli ruchowej oraz rozwijanie właściwych wzorców motorycznych. Terapia neurorozwojowa skupia się na wykorzystaniu specjalistycznych technik, takich jak koncepcja NDT Bobath , metoda Vojty , terapia manualna pediatryczna, aby wspierać rozwój psychoruchowy i umożliwić dzieciom osiągnięcie większej niezależności i funkcjonalności w codziennym życiu. Poprzez dążenie do zintegrowania różnych elementów terapii, fizjoterapia neurorozwojowa ma na celu stworzenie optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju ruchowego i poprawy jakości życia dzieci z zaburzeniami neuromotorycznymi.
Diagnostyka neurorozwojowa dzieci

Rodzaje zaburzeń i stany w których zalecana jest fizjoterapia neurorozwojowa.

Fizjoterapia neurorozwojowa jest przeznaczona dla dzieci z różnymi zaburzeniami psychomotorycznymi lub opóźnieniami rozwojowymi, które mają wpływ na funkcjonowanie układu nerwowo-mięśniowego. Wśród pacjentów Kliniki Amed w Katowicach, są między innymi:

 1. Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (CP) - grupa zaburzeń ruchowych spowodowanych uszkodzeniem mózgu w okresie prenatalnym, okołoporodowym lub we wczesnym dzieciństwie.

 2. Dzieci z opóźnieniem w osiąganiu milowych kamieni rozwojowych - dzieci, które nie osiągają etapów rozwoju ruchowego w oczekiwanym czasie.

 3. Dzieci z zaburzeniami genetycznymi wpływającymi na rozwój neurologiczny, takie jak zespół Downa, zespół Rett czy zespół Angelmana.

 4. Dzieci z uszkodzeniami mózgu w wyniku urazów, wypadków lub chorób neurologicznych.

 5. Dzieci z zaburzeniami równowagi, koordynacji lub kontroli ruchowej.

 6. Dzieci z zaburzeniami tonusu mięśniowego, takimi jak hipotonia (obniżone napięcie mięśniowe) lub hipertonia (podwyższone napięcie mięśniowe).

 7. Dzieci z cechami asymetrii ciała lub nieprawidłowymi wzorcami ruchowymi.

 8. Wcześniaki w celu wyrównywania braków w rozwoju psychomotorycznym

Fizjoterapia neurorozwojowa jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, a terapeuci specjalizujący się w tej dziedzinie opracowują indywidualne plany terapeutyczne, aby wspierać rozwój neurologiczny i poprawę funkcjonowania ruchowego u dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi.

Fizjoterapia niemowląt Katowice

Terapeutyczne podejście w fizjoterapii neurorozwojowej.
Terapeutyczne podejście w fizjoterapii neurorozwojowej opiera się na indywidualnym planowaniu i dostosowywaniu terapii do potrzeb każdego pacjenta, z uwzględnieniem specyficznych wyzwań. Terapia poprzedzona jest dokładną diagnostyką wykorzystującą obserwację i testy weryfikujące ewentualne deficyty i zaburzenia. Terapeuci skupiają się na stymulowaniu odruchów, rozwijaniu prawidłowych wzorców ruchowych oraz poprawie kontroli i równowagi ciała, aby wspierać rozwój motoryczny i funkcjonalność pacjentów. Poprzez zaangażowanie pacjenta w aktywną terapię, podejście neurorozwojowe promuje osiąganie postępów i niezależności w codziennych aktywnościach życiowych.
Rehabilitacja niemowląt na piłce Katowice

Metody i techniki stosowane w terapii neurorozwojowej.

Metody i techniki stosowane w terapii dziecka są dobierane przez fizjoterapeutę indywidualnie względem realnych potrzeb i deficytów w czasie każdej terapii. Do metod stosowanych w klinice Amed zaliczamy elementy:

 • Metoda NDT Bobath (Neurodevelopmental Treatment ): Jest to powszechnie stosowana metoda w fizjoterapii dziecięcej, skupiająca się na poprawie jakości ruchów i kontroli motorycznej poprzez stymulację odpowiednich wzorców ruchowych.

 • Metoda Vojty: Wykorzystuje techniki stymulujące odruchy ruchowe, które wspierają rozwój umiejętności motorycznych u dzieci.

 • Metoda PNF (proprioceptywno-neuromuskularna): Stosowana w celu poprawy równowagi, siły mięśniowej i koordynacji ruchowej u dzieci.

 • Terapia sensoryczna: Obejmuje różnorodne ćwiczenia i techniki, które mają na celu zintegrowanie bodźców sensorycznych i poprawę reakcji na bodźce u dzieci z zaburzeniami sensorycznymi.

 • Terapia ręki (hand therapy): Skupia się na rozwijaniu zdolności manualnych i motorycznych dłoni u dzieci.

 • Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp: to specjalistyczna technika fizjoterapeutyczna, która wykorzystuje delikatne techniki manualne w trzech płaszczyznach ruchu w celu poprawy funkcji stóp, korekcji wad postawy oraz zwiększenia zakresu ruchu, wspierając zdrowy rozwój kończyn dolnych.
Rehabilitacja niemowląt Katowice na piłce

Korzyści płynące z fizjoterapii neurorozwojowej.
Fizjoterapia neurorozwojowa w Klinice Amed w Katowicach zapewnia wszechstronne wsparcie dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi, pomagając w rozwijaniu umiejętności ruchowych, poprawie kontroli ciała i koordynacji oraz integracji odruchów. Wczesna interwencja terapeutyczna w przypadku zaburzeń rozwoju psychoruchowego pozwala zapobiegać wielu negatywnym skutkom w przyszłości, oraz redukować deficyty związane z różnymi rodzajami niepełnosprawności.  Dzięki indywidualnemu podejściu terapeuci w Klinice Amed wspierają dzieci w osiąganiu postępów, co przekłada się na poprawę jakości życia i większą niezależność w codziennych czynnościach.
Pielęgnacja niemowląt Katowice